Nabídka zboží a služeb je platná pouze pro registrované podnikatele (firmy a živnostníky). Pro odeslání objednávky se musíte přihlásit.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti GUMEX, spol. s r.o.


I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Prodávajícím je obchodní společnost GUMEX, spol. s r.o., se sídlem Strážnice, Za Drahou 1856, PSČ 696 62, IČO 49975366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13953. Společnost GUMEX, spol. s r.o. je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Sídlo a hlavní sklad:
GUMEX, spol.s r.o. 
Za Drahou 1856 
696 62 
Strážnice 
tel.: 518 399 571 
e-mail: straznice@gumex.cz

Pobočka Brno: 
GUMEX, spol.s r.o. 
Modřická 785/66
619 00 
Brno 
tel.: 547 213 038 
e-mail: brno@gumex.cz 

Pobočka Praha: 
GUMEX, spol.s r.o. 
Sezemická  2885/6
193 00 
Praha 9-Horní Počernice 
tel.: 274 001 951 
e-mail: praha@gumex.cz

3. Kupujícím může být výlučně podnikatel.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

5. Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

6. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která byla uzavřena v době jejich platnosti a účinnosti, a to bez ohledu na formu, v níž byla kupní smlouva uzavřena.

7. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit. Změnu Obchodních podmínek zveřejní jejich vyvěšením na svém webu v sekci Obchodní podmínky nebo jiným vhodným způsobem. Prodávající je oprávněn změnit zejména ceny zboží, platební a dodací podmínky a výši nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu. Kupující, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu zavazující k opětovným plněním, má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a kupní smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, nejpozději však do 14 dnů poté, kdy mají změny Obchodních podmínek nabýt účinnosti. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nevyužije-li kupující včas práva výpovědi, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí. V případě, že kupující využije včas práva výpovědi, řídí se smluvní vztah i nadále až do uplynutí konce výpovědní doby dosavadními Obchodními podmínkami. Změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

Objednávky

1. Objednávky na zboží a služby jsou přijímány: osobně v provozovnách prodávajícího, písemně, e-mailem, přes e-shop a telefonicky.

2. Náležitosti objednávky (neplatí při jednorázové koupi zboží v provozovnách prodávajícího bez předchozí objednávky):

 • jméno podnikatele nebo obchodní firma, sídlo, IČO; k první objednávce kupující doloží rovněž kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, příp. kopii živnostenského oprávnění,
 • množství a druh požadovaného zboží, kupní cena,
 • termín, místo a požadovaný způsob dodání,
 • kontaktní údaje kupujícího: e-mail a telefon, příp. fax.

3. Kupující může veškeré dodávané zboží objednat přes e-shop umístěný na webových stránkách www.gumex.cz. Objednávky provedené přes e-shop vyřizuje prodávající prostřednictvím pobočky ve Strážnici a kupující mohou v případě potřeby kontaktovat zákaznickou linku, tel.: 518 399 594, e-mail: gumex@gumex.cz. Zboží objednané přes e-shop je dodáváno z pobočky dle požadavku uvedeného v objednávce kupujícího.

4. Prodejní oddělení prodávajícího je kupujícím plně k dispozici a kvalifikovaně odpoví na veškeré dotazy kupujících, zejména v případech

 • kdy si kupující není jistý vhodností zvoleného výrobku pro danou aplikaci,
 • kdy kupující nenašel v katalogu hledaný výrobek,
 • kdy pro aplikaci kupujícího je potřeba nestandardní řešení,
 • potřeby konzultace či návštěvy specialisty v provozu kupujícího,
 • jakýkoli dotazů týkající se sortimentu prodávajícího.

Uzavření kupní smlouvy

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu. V případě katalogového zobrazení zboží nejde o nabídku ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku.

2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil se zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce. Kopie Obchodních podmínek bude kupujícímu předána vhodným způsobem po přijetí objednávky v závislosti na způsobu objednávky (jako součást písemně uzavřené kupní smlouvy, v tištěné podobě, jako příloha e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky apod.).

3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud budou kupní smlouva nebo tyto Obchodní podmínky na základě požadavku kupujícího přeloženy i do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad platí výklad kupní smlouvy a Obchodních podmínek v českém jazyce.

Změny a zrušení kupní smlouvy

1. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy nebo zrušit již uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a kupující novou cenu neakceptuje. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

3. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě opakované objednávky učiněné kupujícím, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

Minimální odběrové množství

1. U některého zboží vedeného skladem je z povahy výrobku omezeno minimální odběrové množství. V případě odběru takto omezeného zboží je dodávané množství s kupujícím konzultováno v rámci řešení konkrétních případů.

III. Cena zboží

Cena zboží

1. Informace o ceně zboží jsou prodávajícím prezentovány na internetových stránkách. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Zboží bude kupujícímu dodáno za cenu platnou v době jeho objednání, přičemž kupující cenu zboží akceptuje jeho objednáním. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy.

2. K ceně zboží se vždy připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě. K ceně zboží se dále připočítávají náklady na balení zboží, pojištění a dopravu; tyto náklady prodávající neúčtuje při osobním odběru zboží z provozoven. Bližší podmínky jsou uvedeny v článku V. níže.

3. Změna cen a technických parametrů zboží je vyhrazena.

4. Kupující má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na balení, pojištění a dopravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží nebo v kupní smlouvě.

5. Ustanovením tohoto článku není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Poskytování slev

1. Na zboží určené pro další prodej prodávající může poskytnout obchodnickou slevu – za tímto účelem mohou kupující kontaktovat prodejní oddělení prodávajícího. Další slevy pro velkoodběratele a prodejce poskytuje prodávající po osobním jednání. Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

IV. Platební podmínky

1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, pojištěním a dodáním zboží (dále jen náklady na dopravu), (neplatí v případě osobního odběru). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou zboží i tyto náklady na dopravu. Bližší specifikace nákladů na dopravu je uvedena v článku V. níže.

2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

3. Cenu zboží lze uhradit oproti vystavenému daňovému dokladu:

 • v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v provozovně,
 • příkazem k úhradě,
 • dobírkou.

4. Při úhradě ceny zboží v provozovně nebo dobírkou předá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad) společně s dodávkou zboží.

5. Při úhradě ceny zboží příkazem k úhradě zašle prodávající kupujícímu fakturu poštou, e-mailem nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktura je splatná ve lhůtě 10 dnů od vystavení. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží touto formou ještě před dodáním zboží.

6. Spolu s daňovým dokladem předá prodávající kupujícímu i doklady vztahující se ke zboží (prohlášení o shodě, certifikáty, záruční list apod.).

7. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání.

9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Dodací podmínky

Místo a termín dodání

1. Místo dodání zboží se řídí požadavky kupujícího, termín dodání zboží se řídí požadavky kupujícího a možnostmi prodávajícího.

2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.

3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně kupujícího nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, a prodávající kupujícího o této situaci přiměřeně informuje, není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím sankce z takového prodlení.

4. Dojde-li k prodlení dodávky zboží z důvodů na straně kupujícího či dle požadavku kupujícího, je prodávající oprávněn disponovat s předmětem plnění jiným způsobem a kupujícímu dodat náhradní zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě spolu s vyúčtováním nákladů na skladování.

5. Odmítne-li kupující bezdůvodně, byť částečně, plnění dle uzavřené kupní smlouvy nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit jeho závazky z kupní smlouvy, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny zboží, nebude-li později dohodnuto jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

6. Prodávající doporučuje, aby kupující bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí prodávajícímu. Nesplnění této povinnosti má za následek zánik nároků plynoucích z vadného plnění.

Způsoby a náklady dopravy

1. Dopravu do místa dodání zajišťuje prodávající. Náklady na balení, pojištění a dodání zboží (dále jen náklady na dopravu) platí kupující, a to ve výši platné v době objednání zboží, kterou kupující akceptuje objednáním zboží. Náklady na dopravu jsou sjednány uzavřením kupní smlouvy.

2. Balné: Prodávající účtuje ke každé zásilce fixní balné 30,– Kč bez DPH/1 zásilka nebo 50,– Kč bez DPH /1 paleta. Ke zboží, jehož charakter vyžaduje speciální balení (speciální krabice nebo palety), bude navíc účtována cena obalového materiálu. O výši balného bude Kupující informován před uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace. Do doby, než Kupující potvrdí prostřednictvím e-mailové komunikace nově stanovenou cenu objednávky, není kupní smlouva uzavřena. Okamžikem potvrzení objednávky za nově stanovenou cenu Kupujícím je smlouva uzavřena a zásilka může být zaslána. Při rozvozu v rámci pravidelných rozvozových tras: balné zdarma.

3. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:

 • 3.a Osobní odběr v provozovnách prodávajícího

Kupující může objednat a vyzvednout zboží v provozovně prodávajícího.

 • 3.b Rozvoz zboží prodávajícím

Prodávající může kupujícímu nabídnout také doručení vlastními vozy. Cena tohoto způsobu přepravy je sjednávána dohodou.

 • 3.c Přepravní služba PPL

Zboží je doručeno obvykle do 24 hodin po přijetí objednávky. Zásilka musí svými rozměry odpovídat přepravním podmínkám PPL: délka zásilky nesmí překročit 150 cm a součet obvodu zásilky a její délky nesmí překročit 3 metry (2× výška + 2× šířka + délka < 3 m). Ceny přepravy bez DPH:

Váha zásilky

Dobírka

Platební příkaz

Do 5 kg

125 Kč

80 Kč

Do 30 kg

165 Kč

115 Kč

Do 50 kg

280 Kč

230 Kč

Pro výpočet dopravy větších či těžších zásilek kontaktujte prosím prodejní oddělení.

 • 3.d Přepravní služba PPL Sprint

Zboží je doručeno obvykle do 24 hodin po přijetí objednávky. Takto lze kupujícímu doručit objemné zásilky s hmotností jednoho kusu do 800 kg a celkovou hmotností zásilky do 3000 kg a maximálními přepravními rozměry jedné zásilky: délka 300 cm, šířka 200 cm, výška 200 cm. Ceny přepravy se řídí ceníkem provozovatele přepravní služby.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající uchovává následující osobní údaje kupujících:

 • Jméno, příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • IČ, DIČ
 • Adresu sídla

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 11 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

2. V případě nákupu zboží osobně v provozovnách prodávajícího je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím nebo jeho zástupci osobní údaje v podobě: jména, příjmení, data narození a názvu podnikatele, jehož jménem fyzická osoba nakupuje. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v rámci čestného prohlášení za účelem ověření totožnosti kupujícího. Takové zpracování umožňuje ust. 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Čestné prohlášení obsahující výše uvedené údaje bude prodávajícím uchováno po dobu 11 let od splnění smluvních závazků obou smluvních stran, a nebude-li smluvní vztah uzavřen po dobu 2 let od vyplnění čestného prohlášení.

3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými jsou

 • Poskytovatel informačního systému Redenge
 • Poskytovatel informačního systému Helios
 • Poskytovatel marketingového softwaru Quanda
 • Poskytovatel služby B-inside
 • poskytovatel aplikace Knowledge Base
 • Poskytovatel služeb k rozesílce tiskovin Tisk Centrum s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Na e-mailovou adresu kupujícího (případně tel. č.) budou prodávajícím zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem společností GUMEX, spol. s r.o. zpracovávána po dobu 3 let od posledního nákupu.

5. Kupující má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

 • požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po prodávajícím vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po prodávajícím výmaz osobních údajů - výmaz prodávající provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 tohoto článku a oprávněnými zájmy prodávajícího,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jakožto plátce DPH musíme postupovat v souladu s požadavky § 27 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na námi vydaných daňových dokladech.

VII. Řešení sporů

1. Není-li kupující spokojen zejména s vyřízením reklamace, může neprodleně kontaktovat prodávajícího na tel: 518 399 579.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Bližší specifikace jednotlivých výrobků je uvedena v tištěném a interaktivním katalogu prodávajícího. Interaktivní katalog obsahuje standardní i některé další dodávané druhy zboží, rozšířené technické informace o výrobcích v porovnání s tištěnou verzí a umožňuje kupujícím vyhledávat výrobky dle objednacího kódu i zvolených parametrů a snadno ověřit aktuální cenu výrobku (internetové stránky jsou aktualizovány každý den).

2. Technická podpora na webových stránkách prodávajícího obsahuje tabulku chemických odolností pro dodávané materiály, další technické informace, které kupujícím pomohou zvládnout jejich aplikace, originální katalogové listy výrobků, atesty a návody k použití, formuláře (objednávkové, reklamační, k odstoupení od smlouvy) a dotazníky.

3. Prodávající uvítá náměty a připomínky ke zboží, nabízeným službám a pracovníkům, které mohou kupující zasílat na e-mail: gumex@gumex.cz.

4. Tyto Obchodní podmínky ruší a v plném rozsahu nahrazují znění předchozích obchodních podmínek.

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 19.01.2018.

 

Zde si můžete stáhnout pdf verzi obchodních podmínek.