Obchodní podmínky

společnosti GUMEX, spol. s r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
 

2. Prodávajícím je obchodní společnost GUMEX, spol. s r.o., se sídlem Strážnice, Za Drahou 1856, PSČ 696 62, IČO 49975366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13953. Společnost GUMEX, spol. s r.o. je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Sídlo a hlavní sklad:
GUMEX, spol.s r.o. 
Za Drahou 1856 
696 62 
Strážnice 
tel.: 518 399 571 
e-mail: gumex@gumex.cz

Pobočka Brno: 
GUMEX, spol.s r.o. 
Modřická 785/66
619 00 
Brno 
tel.: 547 213 038 
e-mail: brno@gumex.cz 

Pobočka Praha: 
GUMEX, spol.s r.o. 
Sezemická  2885/6
193 00 
Praha 9-Horní Počernice 
tel.: 274 001 951 
e-mail: praha@gumex.cz

 

1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím).

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou prodávajícího spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou prodávajícího podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

4. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která byla uzavřena v době jejich platnosti účinnosti, a to bez ohledu na formu, v níž byla kupní smlouva uzavřena.

5. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit. Změnu Obchodních podmínek zveřejní jejich vyvěšením na svém webu v sekci Obchodní podmínky nebo jiným vhodným způsobem. Prodávající je oprávněn změnit zejména ceny zboží, platební a dodací podmínky a výši nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu. Kupující, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu zavazující k opětovným plněním, má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a kupní smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, nejpozději však do 14 dnů poté, kdy mají změny Obchodních podmínek nabýt účinnosti. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nevyužije-li kupující včas práva výpovědi, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí. V případě, že kupující využije včas práva výpovědi, řídí se smluvní vztah i nadále až do uplynutí konce výpovědní doby dosavadními Obchodními podmínkami. Změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

1. Objednávky na zboží a služby jsou přijímány: osobně v provozovnách prodávajícího, písemně, e-mailem, přes e-shop a telefonicky.

2. Náležitosti objednávky (neplatí při jednorázové koupi zboží v provozovnách prodávajícího bez předchozí objednávky):

 • je-li kupující spotřebitelem: jméno, příjmení a bydliště,
 • je-li kupující podnikatelem: název nebo obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo, IČO; k první objednávce kupující doloží rovněž kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, příp. kopii živnostenského oprávnění,
 • množství a druh požadovaného zboží, kupní cena,
 • termín, místo a požadovaný způsob dodání,
 • kontaktní údaje kupujícího: e-mail a telefon.

3. Kupující může veškeré dodávané zboží objednat přes e-shop umístěný na webových stránkách www.gumex.cz. Objednávky provedené přes e-shop vyřizuje prodávající prostřednictvím pobočky ve Strážnici a kupující mohou v případě potřeby kontaktovat zákaznickou linku, tel.: 518 399 594, e-mail: gumex@gumex.cz. Zboží objednané přes e-shop je dodáváno z pobočky dle požadavku uvedeného v objednávce kupujícího.

4. Prodejní oddělení prodávajícího je kupujícím plně k dispozici a kvalifikovaně odpoví na veškeré dotazy kupujících, zejména v případech

 • kdy si kupující není jistý vhodností zvoleného výrobku pro danou aplikaci,
 • kdy kupující nenašel v katalogu hledaný výrobek,
 • kdy pro aplikaci kupujícího je potřeba nestandardní řešení,
 • potřeby konzultaci či návštěvy specialisty v provozu kupujícího,
 • jakýkoli dotazů týkající se sortimentu prodávajícího.

Uzavření kupní smlouvy

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka kupujícího nebo návrh prodávajícího dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný reklamou, v katalogu, vystavením zboží nebo jeho umístěním na webových stránkách prodávajícího, s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího zboží dodat nebo službu poskytnout. Kupní smlouva je uzavřena podáním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Je-li smlouva uzavírána distančně (e-mailem, telefonicky nebo přes e-shop) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, přijetí objednávky prodávající kupujícímu následně neprodleně vhodnou formou potvrdí (např. e-mailem) a poskytne kupujícímu v textové podobě kromě znění kupní smlouvy i znění Obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu.

2. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu.  

3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil se zněním Obchodních podmínek a Reklamačního řádu, který tvoří jejich nedílnou součást, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce. Kopie Obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu bude kupujícímu předána vhodným způsobem po přijetí objednávky v závislosti na způsobu objednávky (jako součást písemně uzavřené kupní smlouvy, v tištěné podobě, jako příloha e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky apod.).

4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud budou kupní smlouva nebo tyto Obchodní podmínky na základě požadavku kupujícího přeloženy i do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad platí výklad kupní smlouvy a Obchodních podmínek v českém jazyce.

Změny a zrušení kupní smlouvy

1. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy nebo zrušit již uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a kupující novou cenu neakceptuje. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

Minimální odběrové množství

1. U zboží vedeného běžně skladem je minimální odběrové množství až na výjimky neomezené. V případě nutnosti je dodávané množství s kupujícím konzultováno v rámci řešení konkrétních případů.  

Náklady na prostředky komunikace na dálku

1. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy (internet, telefon). Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a tyto náklady si hradí kupující sám.

III. Cena zboží

Cena zboží

1. Informace o ceně zboží jsou prodávajícím prezentovány na internetových stránkách. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Zboží bude kupujícímu dodáno za cenu platnou v době jeho objednání, přičemž kupující cenu zboží akceptuje jeho objednáním. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy.

2. K ceně zboží se vždy připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě (21%). K ceně zboží se dále připočítávají náklady na balení zboží, pojištění a dopravu; tyto náklady prodávající neúčtuje při osobním odběru zboží z provozoven. K ceně zboží může být připočten i manipulační poplatek. Bližší podmínky jsou uvedeny v článku V. níže.

3. Změna cen a technických parametrů zboží je vyhrazena.  

4. Kupující má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na balení, pojištění a dopravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží nebo v kupní smlouvě.

5. Ustanovením tohoto článku není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

Poskytování slev

1. Na zboží určené pro další prodej poskytuje prodávající obchodnickou slevu – za tímto účelem mohou kupující kontaktovat prodejní oddělení prodávajícího. Další slevy pro velkoodběratele a prodejce poskytuje prodávající po osobním jednání.

2. Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

IV. Platební podmínky

1. Kupující je povinen objednané zboží zaplatit. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, pojištěním a dodáním zboží (dále jen náklady na dopravu) (neplatí v případě osobního odběru), případně i manipulační poplatek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou zboží i tyto náklady na dopravu. Bližší specifikace nákladů na dopravu je uvedena v článku V. níže.

2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

3. Cenu zboží lze uhradit oproti vystavenému daňovému dokladu:

 • v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v provozovně,
 • příkazem k úhradě,
 • dobírkou.

4. Při úhradě ceny zboží v provozovně nebo dobírkou předá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad) společně s dodávkou zboží.

5. Při úhradě ceny zboží příkazem k úhradě zašle prodávající kupujícímu fakturu poštou, e-mailem nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktura je splatná ve lhůtě 10 dnů od vystavení. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží touto formou ještě před dodáním zboží.

6. Spolu s daňovým dokladem předá prodávající kupujícímu i doklady vztahující se ke zboží (prohlášení o shodě, certifikáty, záruční list apod.).

7. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

V. Dodací podmínky

Místo a termín dodání

1. Místo dodání zboží se řídí požadavky kupujícího, termín dodání zboží se řídí požadavky kupujícího a možnostmi prodávajícího.

2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.

3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně kupujícího nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím sankce z takového prodlení.

4. Dojde-li k prodlení dodávky zboží z důvodů na straně kupujícího či dle požadavku kupujícího, je prodávající oprávněn disponovat s předmětem plnění jiným způsobem a kupujícímu dodat náhradní zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě spolu s vyúčtováním nákladů na skladování.

5. Odmítne-li kupující bezdůvodně, byť částečně, plnění dle uzavřené kupní smlouvy nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit jeho závazky z kupní smlouvy, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny zboží, nebude-li později dohodnuto jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

6. Prodávající doporučuje, aby kupující bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí prodávajícímu.

Způsoby a náklady dopravy

1. Dopravu do místa dodání zajišťuje prodávající. Náklady na balení, pojištění a dodání zboží (dále jen náklady na dopravu) platí kupující, a to ve výši platné v době objednání zboží, kterou kupující akceptuje objednáním zboží. Náklady na dopravu jsou sjednány uzavřením kupní smlouvy.

2. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:

 • Osobní odběr v provozovnách prodávajícího

Osobní odběr zboží není zpoplatněn a je zdarma. Výjimku představuje manipulační poplatek: Kupujícím, kteří bez předchozí objednávky koupí zboží v provozovně prodávajícího a nesdělí prodávajícímu své identifikační údaje (jméno firmy dle obchodního rejstříku a další nezbytné fakturační údaje, včetně IČO), bude v případě odběru zboží v hodnotě nižší než 1000,- Kč bez DPH naúčtován manipulační poplatek 60,- Kč včetně DPH. V ostatních případech, jakož ani při nákupu zboží přes e-shop není manipulační poplatek účtován.
 

 • Rozvoz zboží prodávajícím

Prodávající může kupujícímu nabídnout také doručení vlastními vozy. Cena tohoto způsobu přepravy je sjednávána dohodou.

 • Přepravní služba PPL

Zboží je doručeno obvykle do 24 hodin po přijetí objednávky. Zásilka musí svými rozměry odpovídat přepravním podmínkám PPL: délka zásilky nesmí překročit 2 metry a součet obvodu zásilky a její délky nesmí překročit 3 metry (2× výška + 2× šířka + délka < 3 m). Ceny přepravy bez DPH:

Váha zásilky

Dobírka

Platební příkaz

Do 5 kg

125 Kč

80 Kč

Do 30 kg

165 Kč

115 Kč

Do 50 kg

280 Kč

230 Kč

Pro výpočet dopravy větších či těžších zásilek kontaktujte prosím prodejní oddělení.

 • Přepravní služba PPL Sprint

Zboží je doručeno obvykle do 24 hodin po přijetí objednávky. Takto lze kupujícímu doručit objemné zásilky s hmotností jednoho kusu do 800 kg a celkovou hmotností zásilky do 3000 kg a maximálními přepravními rozměry jedné zásilky: délka 300 cm, šířka 200 cm, výška 200 cm. Ceny přepravy se řídí ceníkem provozovatele přepravní služby a jsou zveřejněny na webu prodávajícího v sekci Doprava a zasílání zboží.   

1. Balné: Prodávající účtuje ke každé zásilce fixní balné 30,– Kč bez DPH/1 zásilka nebo 50,– Kč bez DPH /1 paleta. Při rozvozu v rámci pravidelných rozvozových tras: balné zdarma.

2. Veškeré ceny dopravy a balného jsou dostupné také na webové stránce prodávajícího v sekci Doprava a zasílání zboží a v e-shopu.

VI. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

1. Je-li kupujícím spotřebitel a kupní smlouva byla uzavřena distančním způsobem (například telefonicky, e-mailem nebo přes e-shop) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující v souladu s § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či způsob platby.

2. Lhůta k odstoupení běží ode dne následujícího po převzetí zboží. Aby byla lhůta dodržena, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu před uplynutím lhůty, nejpozději však poslední den lhůty.

3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno prodávajícímu písemně na adresu: GUMEX, spol. s r.o., Za Drahou 1856, 696 62 Strážnice, případně na adresu provozovny, v níž bylo zboží koupeno, nebo e-mailem na adresu: gumex@gumex.cz. Kupující rovněž může na webové stránce prodávajícího www.gumex.cz v sekci soubory ke stažení vyplnit a odeslat elektronicky nebo poštou formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě mu bude obratem zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

4. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: obchodní firma a sídlo prodávajícího, jméno, příjmení a adresa kupujícího, popis zboží, datum obdržení zboží, jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, datum, podpis kupujícího (je-li odstoupení učiněno v listinné podobě). Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést i datum a číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží a případně též peněz.

5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle (ne na dobírku – zásilky, které kupující pošle na dobírku, nebudou převzaty) nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od něho obdržel.

6. Prodávající upozorňuje, že lhůta k odstoupení je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží a toto zákonné ustanovení nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující tak odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Vracené zboží by mělo být kompletní (včetně dokumentace), čisté, nepoškozené a neopotřebované. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem, jakým od kupujícího tyto prostředky přijal; jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil (například prohlášením učiněným v odstoupení) a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Prodávající ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tímto upozorňuje kupujícího na to, že v případě odstoupení od kupní smlouvy hradí kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, hradí kupující přímé náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v případě:

 • smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zejména odřezáním z celých rolí nebo balíků, sekáním, lepením, výrobou na zakázku, úpravou zboží na rozměry neumožňující běžný prodej apod.),
 • smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

12. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení na webu prodávajícího v sekci soubory ke stažení.

VII. Práva z vadného plnění, jakost při převzetí a záruka za jakost

1. Práva kupujícího z vadného plnění, odpovědnost za jakost zboží při převzetí a záruka za jakost se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a Reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.  

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající uchovává následující osobní údaje kupujících:

 • Jméno, příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • IČO, DIČ
 • Adresu sídla

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými jsou

 • poskytovatel webového rozhraní Redenge
 • poskytovatel informačního systému Helios
 • poskytovatel marketingového softwaru Quanda
 • poskytovatel služby B-inside s.r.o.
 • poskytovatel aplikace Knowledge Base
 • poskytovatel služeb k rozesílce tiskovin Tisk Centrum s.r.o.
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3. Na e-mailovou adresu (případně tel.č.) vám budou prodávajícím zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem společností GUMEX spol. s r.o. zpracovávána po dobu 3 let od vašeho posledního nákupu.

4. Kupující má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

 • požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po prodávajícím vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po prodávajícím výmaz osobních údajů - výmaz prodávající provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 tohoto článku a oprávněnými zájmy prodávajícího,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IX. Řešení sporů

1. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího za účelem mimosoudního řešení sporů plynoucích z uzavřené kupní smlouvy. Za tímto účelem může kupující kontaktovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či osobně na všech pobočkách prodávajícího nebo může doručit svůj podnět v písemné formě na adresu sídla prodávajícího.

2. Není-li kupující spokojen zejména s vyřízením reklamace, může neprodleně kontaktovat prodávajícího na tel: 518 399 579.

3. Kupující má právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, která může v dané oblasti postihnout jednání prodávajícího v rozporu s ustanoveními § 13 a § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, která upravují průběh reklamačního řízení po formální stránce.

4. Kupující se může obrátit na soud, má-li být rozhodnuto o ostatních jeho nárocích, zejména není-li kupující spokojen s vyřízením reklamace po obsahové stránce (např. prodávající zamítnul reklamaci, reklamace nebyla uznána, nároky kupujícího nebyly uspokojeny dostatečně, apod.).

X. Závěrečná ustanovení

1. Bližší specifikace jednotlivých výrobků je uvedena v tištěném a interaktivním katalogu prodávajícího. Interaktivní katalog obsahuje standardní i některé další dodávané druhy zboží, rozšířené technické informace o výrobcích v porovnání s tištěnou verzí a umožňuje kupujícím vyhledávat výrobky dle objednacího kódu i zvolených parametrů a snadno ověřit aktuální cenu výrobku (internetové stránky jsou aktualizovány každý den).

2. Technická podpora na webových stránkách prodávajícího obsahuje tabulku chemických odolností pro dodávané materiály, další technické informace, které kupujícím pomohou zvládnout jejich aplikace, originální katalogové listy výrobků, atesty a návody k použití, formuláře (objednávkové, reklamační, k odstoupení od smlouvy) a dotazníky.

3. Prodávající uvítá náměty a připomínky ke zboží, nabízeným službám a pracovníkům, které mohou kupující zasílat na e-mail: gumex@gumex.cz.

4. Tyto Obchodní podmínky ruší a v plném rozsahu nahrazují znění předchozích obchodních podmínek.

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 26. 6.2017.

Kategorie výrobků

Košík

Nákupní košík 0

Jazyk

CZ

Česká republika Slovensko Euroregion Německo

Novinky v produktech

Zákaznická sekce

Vytvořit nový účet