Obchodní podmínky

 

 

 1.  Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo uzavírané mezi společností GUMEX, spol. s r.o., IČO 49975366, a kupujícím a objednatelem.
   
 2. Prodávajícím a zhotovitelem je obchodní společnost GUMEX, spol. s r.o., se sídlem Strážnice, Za Drahou 1856, PSČ 696 62, IČO 49975366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13953 (dále jen „GUMEX“). Společnost GUMEX, spol. s r.o. je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Zákaznická linka: tel.: +420 518 399 588, e-mail: gumex@gumex.cz.

 

Provozovna Strážnice:
Za Drahou 1856
696 62 Strážnice
+420 518 399 588
straznice@gumex.cz

Provozovna Brno:
Kaštanová 125d
620 00 Brno
+420 518 399 588
brno@gumex.cz

Provozovna Praha:
Sezemická 2885/6
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
+420 518 399 588
praha@gumex.cz

Provozovna Hradec Králové:
Kladská 1082/67
500 03 Hradec Králové
+420 518 399 588
hradec@gumex.cz

Provozovna Plzeň:
Folmavská 1313/14a
301 00 Plzeň
+420 518 399 588
plzen@gumex.cz

 

 

 

 1.    Kupujícím a objednatelem může být výlučně podnikatel (dále také společně jen jako „zákazník“).

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 

4.      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 

5.      Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě či smlouvě o dílo. Odchylná ujednání v těchto individuálně sjednaných smlouvách mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

6.      Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy a smlouvy o dílo, které byly uzavřeny v době jejich platnosti a účinnosti, a to bez ohledu na formu, v níž byly tyto smlouvy uzavřeny.

7.      GUMEX je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit. Změnu Obchodních podmínek zveřejní jejich vyvěšením na svém webu v sekci Obchodní podmínky nebo jiným vhodným způsobem. GUMEX je oprávněn změnit zejména ceny zboží, platební a dodací podmínky a výši nákladů na dopravu zboží k zákazníkovi. Zákazník, který uzavřel s prodávajícím smlouvu zavazující k opětovným plněním, má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, nejpozději však do 14 dnů poté, kdy mají změny Obchodních podmínek nabýt účinnosti. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nevyužije-li zákazník včas práva výpovědi, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí. V případě, že zákazník využije včas práva výpovědi, řídí se smluvní vztah i nadále až do uplynutí konce výpovědní doby dosavadními Obchodními podmínkami. Změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 1. Kupní smlouva

 

II. A Objednávky

 

 1. Objednávky na zboží a služby jsou přijímány: osobně v provozovnách GUMEX, písemně, e-mailem, přes e-shop či telefonicky.

 

 1. Náležitosti objednávky (neplatí při jednorázové koupi zboží v provozovnách prodávajícího bez předchozí objednávky):
 • jméno podnikatele nebo obchodní firma, sídlo, IČO; k první objednávce zákazník doloží rovněž kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, příp. kopii živnostenského oprávnění,
 • množství a druh požadovaného zboží, kupní cena,
 • termín, místo a požadovaný způsob dodání,
 • kontaktní údaje zákazníka: e-mail a telefon.
 1. Zákazník může veškeré dodávané zboží objednat přes e-shop umístěný na webových stránkách www.gumex.cz. Zákazníci mohou v případě potřeby kontaktovat zákaznickou linku.

 

 1. Prodejní oddělení GUMEX je zákazníkům plně k dispozici a kvalifikovaně odpoví na veškeré dotazy zákazníka, zejména v případech:
 • kdy si zákazník není jistý vhodností zvoleného výrobku pro danou aplikaci,
 • kdy zákazník nenašel v katalogu hledaný výrobek,
 • kdy je pro aplikaci zákazníka potřeba nestandardní řešení,
 • potřeby konzultace či návštěvy specialisty v provozu zákazníka,
 • jakýchkoli dotazů týkající se sortimentu a služeb GUMEX.

 

II. B Uzavření kupní smlouvy

 

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná zákazníkem. GUMEX vyrozumí zákazníka o přijetí objednávky a ceně zboží, včetně nákladů na dopravu a balného. Kupní smlouva je uzavřena závazným souhlasem zákazníka s konečnou cenou zboží, včetně balného a nákladů na dopravu.  V případě katalogového zobrazení zboží nejde o nabídku ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku.

 

 1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil se zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce. Kopie Obchodních podmínek bude zákazníkovi předána vhodným způsobem po přijetí objednávky v závislosti na způsobu objednávky (jako součást písemně uzavřené kupní smlouvy, v tištěné podobě, jako příloha e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky apod.).

 

 1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud budou kupní smlouva nebo tyto Obchodní podmínky na základě požadavku zákazníka přeloženy i do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad platí výklad kupní smlouvy a Obchodních podmínek v českém jazyce.

II. C Změny a zrušení kupní smlouvy
 

 1. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

 1. GUMEX si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy nebo zrušit již uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a zákazník novou cenu neakceptuje. V případě, že zákazník již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

 

 1. GUMEX si rovněž vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě opakované objednávky učiněné zákazníkem, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

II. D Minimální odběrové množství

 

 1. U některého zboží vedeného skladem je z povahy výrobku omezeno minimální odběrové množství. Při odběru takto omezeného zboží je dodávané množství se zákazníkem konzultováno v rámci řešení konkrétních případů.  
   
 1. Cena zboží

III. A Cena zboží

 

 1. Informace o ceně zboží jsou společností GUMEX prezentovány na internetových stránkách. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Zboží bude zákazníkovi dodáno za cenu platnou v době jeho objednání, přičemž zákazník cenu zboží akceptuje jeho objednáním. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy.

 

 1. Pokud zákazník odebírá zboží, u kterého v popisu produktu na webových stránkách upozorňujeme na možné navýšení ceny z důvodu řezání nestandardní délky, vyhrazujeme si právo změnit konečnou cenu. Toto navýšení je obvykle 15 % a není uplatňováno tehdy, když zákazník odebírá zbytek ze skladu nebo celé balení. Zákazník bude o takové změně předem informován a má možnost odstoupit od kupní smlouvy.

 

 1. K ceně zboží se vždy připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě. K ceně zboží se dále připočítávají náklady na balení zboží, pojištění a dopravu; tyto náklady prodávající neúčtuje při osobním odběru zboží z provozoven. Bližší podmínky jsou uvedeny v článku VIII. níže.

 

 1. Změna cen a technických parametrů zboží je vyhrazena.

 

 1. Zákazník má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na balení, pojištění a dopravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží nebo v kupní smlouvě.

 

 1. Ustanovením tohoto článku není omezena možnost společnosti GUMEX uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

III. B Poskytování slev

 1. Na zboží určené pro další prodej GUMEX může poskytnout obchodnickou slevu – za tímto účelem může zákazník kontaktovat prodejní oddělení GUMEX. Další slevy pro velkoodběratele a prodejce poskytuje GUMEX po osobním jednání. Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

 1. Smlouva o dílo

IV. A Objednávky

 1. Objednávky na zhotovení díla jsou přijímány: osobně v provozovnách GUMEX, písemně, e-mailem či telefonicky.
   
 2. Náležitosti objednávky:
  • jméno podnikatele nebo obchodní firma, sídlo, IČO; k první objednávce zákazník doloží rovněž kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, příp. kopii živnostenského oprávnění,
  • množství a druh požadovaného díla
  • termín, místo a požadovaný způsob dodání,
  • kontaktní údaje zákazníka: e-mail a telefon.
    
 3. GUMEX se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro zákazníka dílo, které je specifikováno v objednávce potvrzené zákazníkem. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
   
 4. Prodejní oddělení GUMEX je zákazníkům plně k dispozici a kvalifikovaně odpoví na veškeré dotazy zákazníků, zejména v případech:
  • kdy si zákazník není jistý vhodností zvoleného výrobku či postupu pro zhotovení díla,
  • kdy je pro zhotovení díla pro zákazníka potřeba nestandardní řešení,
  • potřeby konzultace či návštěvy specialisty v provozu zákazníka,
  • jakýchkoli dotazů týkající se sortimentu a postupů GUMEX.
    

IV. B Uzavření smlouvy o dílo
 

 1. Návrhem na uzavření smlouvy o dílo je nabídka učiněná společností GUMEX na základě objednávky zákazníka učiněné prostřednictvím formuláře na webových stránkách GUMEX, osobně na pobočce, e-mailem či telefonicky. Smlouva o dílo je uzavřena doručením závazného souhlasu zákazníka s nabídkou včetně ceny.
   
 2. Zákazník souhlasem s nabídkou společnosti GUMEX potvrzuje, že se předem seznámil se zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku objednávky, a že souhlasí s cenou díla uvedenou v nabídce. Kopie Obchodních podmínek bude zákazníkovi předána vhodným způsobem po přijetí nabídky v závislosti na způsobu poptávky (jako součást písemně uzavřené smlouvy o dílo, v tištěné podobě, jako příloha e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky apod.).
   
 3. Smlouva o dílo je uzavírána v českém jazyce. Pokud budou smlouva o dílo nebo tyto Obchodní podmínky na základě požadavku zákazníka přeloženy i do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad platí výklad smlouvy o dílo a Obchodních podmínek v českém jazyce.

 

IV. C  Změny a zrušení smlouvy o díle

 

 1. Uzavřenou smlouvu o dílo lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.
   
 2. Je-li k provedení díla potřebná součinnost zákazníka, určí mu GUMEX lhůtu pro její plnění. Pokud lhůta uplyne marně, má GUMEX právo buď si zajistit náhradní plnění na účet zákazníka, anebo poté, co GUMEX upozorní zákazníka, může GUMEX od smlouvy odstoupit.
   
 3. GUMEX si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením smlouvy o dílo nebo odstoupit od již uzavřené smlouvy o dílo v těchto případech:
  1. zboží, jehož je nezbytně nutno ke zhotovení díla se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a zákazník novou cenu neakceptuje. V případě, že zákazník již zaplatil cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.
  2. nejde-li řádně dílo provést pro nevhodnost věci dodané zákazníkem nebo dle zákazníkova příkazu. Pokud již bylo provádění díla započato, GUMEX přeruší jeho provádění až do výměny věci nebo změny příkazu zákazníka. Trvá-li zákazník na provedení díla dle zjevně nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci, má GUMEX právo odstoupit od smlouvy.
 4. GUMEX si rovněž vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením smlouvy o dílo v případě opakované objednávky učiněné zákazníkem, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

IV. D  Cena díla
 

1.     GUMEX a zákazník se dohodli, že cena díla bude určena na základě nabídky společnosti GUMEX přijaté zákazníkem.

 

IV. E  Další ujednání
 

1.     Ujednání o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, způsobech a nákladech dopravy a rozvoz zboží se přiměřeně uplatní i pro smlouvu o dílo, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
 

V. Platební podmínky

 1. Společně s cenou je zákazník povinen zaplatit GUMEX také náklady spojené s balením, pojištěním a dodáním zboží (dále jen náklady na dopravu). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou zboží i tyto náklady na dopravu. Bližší specifikace nákladů na dopravu je uvedena v článku VIII. níže.

 

 1. GUMEX je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

 

 1. Cenu lze uhradit oproti vystavenému daňovému dokladu:
 • v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v provozovně,
 • příkazem k úhradě,
 • dobírkou.

 

 1. Při úhradě ceny zboží či díla v provozovně nebo dobírkou předá GUMEX zákazníkovi fakturu (daňový doklad) společně s dodávkou zboží či díla.

 

 1. Při úhradě ceny příkazem k úhradě zašle GUMEX zákazníkovi fakturu poštou, e-mailem nebo ji předá společně s dodávkou zboží či předáním díla. Faktura je splatná ve lhůtě 10 dnů od vystavení. GUMEX si vyhrazuje právo požadovat úhradu touto formou ještě před dodáním zboží nebo předáním díla.

 

 1. Spolu s daňovým dokladem předá GUMEX zákazníkovi i doklady vztahující se ke zboží či dílu (prohlášení o shodě, certifikáty, záruční list apod.).

 

 1. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou ceny je GUMEX oprávněn vyúčtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo společnosti GUMEX na náhradu škody.

 

 1. Vlastnické právo ke zboží nabývá zákazník zaplacením celé kupní ceny zboží. Vlastnické právo k dílu nabývá zákazník převzetím díla. Nebezpečí škody na zboží či díle přechází na zákazníka okamžikem jeho předání.

 

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je GUMEX povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI.  Tolerance

 

 1. Aby výrobky plnily požadovanou funkci a byl zaručen jejich spolehlivý provoz, musejí být vyrobeny v určité přesnosti. Přesnost se vyjadřuje tzv. (povolenou) výrobní odchylkou, často nazývanou jako "tolerance". Pokud skutečný rozměr výrobku leží v tzv. tolerančním poli, je správně vyroben. Standardně jsou toleranční pole uváděna ve výkresové dokumentaci. Pokud zákazník nestanoví žádné tolerance, má se za to, že zákazník souhlasí s níže definovanými tolerancemi:
  Tolerance - tabulka

1) Délka hadic, které jsou flexibilní, je vždy měřena v nataženém (napnutém) stavu.

2) Rozdíl v celkovém množství objednaného a fyzicky dodaného žboží až do 10% je přípustný a nemůže být předmětem reklamace, Fakturace vychází ze skutečně dodaného množství.

3) Přesnost použitých technologií (plotter a vodní paprsek) je cca +/-0,15 mm. Tato přesnost však nezohledňuje další faktory jako druh a stejnorodost řezaného materiálu, jeho tloušťku, tepelnou roztažnost apod. Drsnost řezu může být ovlivněna navíc řeznou rychlostí, použitým typem nože atd.

2. Rozměry, které nejsou realizovány v rámci naší výroby, se řídí tolerancemi deklarovanými naším dodavatelem vstupního materiálu. Na vyžádání zákazníka jsou tolerance k dispozici.
3. V případě tvarových výrobků je tolerance tloušťky dílů rovněž definována dodavatelem vstupního materiálu, ze kterého se díly vyrábějí. Na vyžádání zákazníka jsou tolerance k dispozici.
4. Pokud není písemně dohodnuto jinak (například ve výkresové dokumentaci k objednávce, potvrzení objednávky, faktura apod), je tolerance tvrdosti u prodávaných produktů +/-10 % od nominální hodnoty.

 

VII.  Dokumentace k produktům a službám

 

V případě, že zákazník požaduje ke zboží nebo službě jinou dokumentaci, než kterou je dodavatel z legislativního hlediska povinen dodat, musí tento požadavek uvést písemně v rámci závazné objednávky. Později nemusí být požadavku vyhověno. Poskytnutí dokumentace může být zákazníkovi zpoplatněno. Všeobecně se jedná o různá prohlášení, certifikáty, zkušební zprávy apod.

 

VIII.  Dodací podmínky

 

VIII. A Místo a termín dodání

 1. Místo dodání zboží či díla se řídí požadavky zákazníka, termín dodání se řídí požadavky zákazníka a možnostmi GUMEX.
   
 2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.
   
 3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně zákazníka nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které GUMEX nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, a GUMEX zákazníka o této situaci přiměřeně informuje, není zákazník oprávněn požadovat po společnosti GUMEX sankce z takového prodlení.
   
 4. Dojde-li k prodlení dodávky zboží z důvodů na straně zákazníka či dle požadavku zákazníka, je GUMEX oprávněn disponovat s předmětem plnění jiným způsobem a zákazníkovi dodat náhradní zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě spolu s vyúčtováním nákladů na skladování. Toto oprávnění společnosti GUMEX se neuplatní, dodal-li zákazník ke zhotovení díla věc, k níž má vlastnické právo.

 

 1. Odmítne-li zákazník bezdůvodně, byť částečně, plnění dle uzavřené smlouvy nebo jiným způsobem znemožní společnosti GUMEX splnit jeho závazky ze smlouvy, uhradí společnosti GUMEX smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny zboží či ceny díla, nebude-li později dohodnuto jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo GUMEX na náhradu škody.
   
 2. GUMEX doporučuje, aby zákazník bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od dopravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí společnosti GUMEX. Nesplnění této povinnosti má za následek zánik nároků plynoucích z vadného plnění.
   
 3. Pokud si zákazník zajišťuje dopravu přepravcem vlastním, je nutné specifikovat způsob balení dle odstavce VIII.B, písmene d, a společnost GUMEX neodpovídá za škody na zboží způsobené přepravní firmou, kterou neobjednala. Zboží se považuje za doručené v okamžiku převzetí tímto od zákazníka vybraným přepravcem.
   
 4. Pokud není předem dohodnuto jinak, se dodací podmínky řídí systémem Incoterms 2010.

VIII. B Způsoby a náklady dopravy

 1. Výběr přepravce a s tím spojenou ochranu zboží při transportu do místa dodání určuje a zajišťuje GUMEX. Náklady na balení, pojištění a dodání zboží či díla (dále jen náklady na dopravu) platí zákazník, a to ve výši platné v době objednání zboží, kterou zákazník akceptuje objednáním zboží. Náklady na dopravu jsou sjednány uzavřením smlouvy.
   
 2. Specifické balné: v případě specifických – vlastních požadavku zákazníka na balení a identifikaci, je nutné dodat firmě GUMEX potřebné specifikace nezbytné pro vyhotovení nabídky na tuto službu. Službu firma GUMEX poskytuje pouze na základě schválené cenové nabídky a musí být sjednána již při objednání zboží. V těchto případech zákazník přebírá odpovědnost za případná rizika spojená s nevhodně použitým způsobem balení.

 

 1. GUMEX umožňuje následující způsoby dodání zboží:

a) Osobní odběr v provozovnách GUMEX

Zákazník může objednat a vyzvednout zboží čí dílo v provozovně GUMEX, pokud se smluvní strany nedohodly jiným způsobem. GUMEX zákazníkovi potvrdí termín, kdy bude zboží připraveno k osobnímu odběru.
 

b) Rozvoz zboží společností GUMEX

 

GUMEX může zákazníkovi nabídnout také doručení vlastními vozy. Cena a termín tohoto způsobu přepravy jsou sjednávány dohodou.

 

c) Přepravní služba

Zboží objednané z webových stránek GUMEX, které je skladem, je obvykle expedováno ze skladu následující pracovní den po přijetí objednávky. Cena dopravného zahrnuje náklady na standardní balení zásilky a je kalkulována na základě hodnoty objednávky takto:

Hodnota objednávky bez DPH v Kč

Cena dopravného bez DPH v Kč

od

do

0,00

2 000,00

219,00

2 000,01

5 000,00

279,00

5 000,01

10 000,00

389,00

10 000,01

40 000,00

639,00

40 000,01

100 000,00

999,00

100 000,01

 

individuálně

Ceny dopravného pro zákazníky platící v EUR se kalkulují dle aktuálního kurzu.

d) Výdejní místa – PPL Parcel Smart CZ a DPD Pickup (výdejní místa a výdejní boxy CZ)

Tento způsob doručení je automaticky nabízen u neobjemného zboží a výhradně při objednání přes e-shop GUMEX a to za předpokladu, že objednávka splní parametry přepravce pro použití této služby. Pokud je zboží skladem, je obvykle expedováno následující pracovní den po přijetí objednávky. Tento způsob doručení je možné využít pouze na kompletní dodání objednávky, tzn. neumožňuje rozdělit zásilky u již vytvořené objednávky na položky, které jsou skladově nedostupné. Cena dopravného zahrnuje standardní zabalení zásilky a doručení do výdejního místa nebo výdejního boxu (samoobslužný box).

Hodnota objednávky bez DPH v Kč

Cena dopravného bez DPH v Kč

od

do

0,00

100 000,00

109,00

 

e) Individuální sjednání dopravy

Pro stanovení způsobu a ceny dopravy pro zásilky se specifikckými požadavky, které svým charakterem odporují bodu 1, odstavce VIII.B kontaktujte prosím zákaznickou linku GUMEX. Patří sem například tyto případy:

 • způsob balení specifikovaný v bodě 2, odstavce VIII.B,
 • vyzvednutí zboží vlastními dopravci,
 • dodání mimo území České republiky aj.

V těchto případech bude firma GUMEX zákazníka informovat o ceně balného formou nabídky. Akceptace nabídky/objednávky ze strany zákazníka je nedílnou součástí uzavření smlouvy.

IX. Ochrana osobních údajů

 

 1. GUMEX v rámci poskytnutí zboží a služeb může zpracovávat následující osobní údaje zákazníků a objednatelů:
 • Jméno, příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • IČO, DIČ
 • Adresu sídla
 • Název sídla
 • Údaje spojené s platbou
 • Údaje spojené s doručením objednávky

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 11 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení.

 1. V případě nákupu zboží nebo objednání díla osobně v provozovnách prodávajícího je GUMEX oprávněn požadovat po zákazníkovi nebo jeho zástupci osobní údaje v podobě: jména, příjmení, data narození a názvu podnikatele, jehož jménem fyzická osoba nakupuje nebo objednává dílo. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v rámci čestného prohlášení za účelem ověření totožnosti kupujícího. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Čestné prohlášení obsahující výše uvedené údaje bude GUMEX uchovávat po dobu 4 let od vyplnění čestného prohlášení.

 

 1. GUMEX prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, kterými jsou
 • poskytovatel informačního systému Business Logic s.r.o.
 • poskytovatel informačního systému Helios Asseco Solution, a.s.
 • poskytovatel marketingového softwaru Quanda International s.r.o.
 • poskytovatel služby B-inside s.r.o.
 • poskytovatel služeb k rozesílce tiskovin 5 P Agency, spol. s r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
   
 1. Na e-mailovou adresu zákazníka (případně telefonní číslo) budou společností GUMEX zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu, telefonicky nebo proklikem na odkaz v elektronickém obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa a telefonní číslo bude za tímto účelem společností GUMEX zpracovávána po dobu 4 let od posledního nákupu.
   

Na poštovní adresu zákazníka budou společností GUMEX zasílána také obchodní sdělení v podobě tiskovin (časopisy, katalogy, informační letáky), a to na základě oprávněného zájmu společnosti GUMEX dle čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení. Proti zpracování poštovní adresy za účelem zasílání těchto tiskovin, lze kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu, telefonicky – vznést námitku. Poštovní adresa bude za tímto účelem společností GUMEX zpracovávána po dobu 4 let od posledního nákupu.

 

 1. Zákazník má podle Nařízení právo:
 • požadovat po společnosti GUMEX informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si u ní kopii takové informace,
 • vyžádat si u společnosti GUMEX přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti GUMEX výmaz osobních údajů - výmaz GUMEX provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 tohoto článku a oprávněnými zájmy společnosti GUMEX,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost GUMEX nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svou stížností na soud.


Jakožto plátce DPH musí společnost GUMEX postupovat v souladu s požadavky § 27 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na daňových dokladech vydaných společností GUMEX.

X. Reklamace

 

 1. Zákazník je povinen si zboží či dílo co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud se po jeho převzetí projeví vady zboží, má zákazník právo uplatnit u společnosti GUMEX reklamaci tohoto vadného zboží. Oznámení vad učiní zákazník na zákaznickou linku, vyplněním on-line formuláře na internetových stránkách společnosti nebo na kterékoliv pobočce, a to bezodkladně. Zákazník je povinen uplatnit vady zboží nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od převzetí nebo dodání zboží.

 

 1. Při reklamaci je zákazník povinen uvést zejména IČO a provozovnu, pro kterou zboží odebral, číslo objednávky, datum dodání zboží, druh a množství reklamovaného zboží, důvod reklamace. Předmětem reklamace se stává pouze ta část zboží, kterou zákazník doručil společnosti GUMEX k reklamaci. Pokud zákazník předal společnosti GUMEX zpět pouze část jemu dodaného zboží, bude nepředaná část zboží považována za dodanou v bezvadném stavu, pokud nebylo dohodnuto jinak.
   
 2. Společnost GUMEX neodpovídá za vady zboží v případě, že:
 • zákazník o vadě při převzetí věděl, a přesto zboží převzal
 • vadu zboží způsobil sám zákazník tím, že zboží používal v rozporu s návodem na jeho použití, skladování nebo obecně známá pravidla pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,
 • byla pro vadu zboží poskytnuta sleva z ceny zboží,
 • vada vznikla v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí životnosti zboží,
 • vada vznikla zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.
   
  1. GUMEX vyřídí reklamaci do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem, o čemž vyrozumí zákazníka e-mailem, nebo telefonicky.
    
  2. V případě, že vada zboží nebude podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na:
   • odstranění vady, nebo
   • přiměřenou slevu z kupní ceny.
     
  3. V případě, že vada zboží bude podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na jednu z následujících variant:
   • odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží,
   • odstranění vady opravou věci,
   • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupení od smlouvy.

Podstatným porušením smlouvy se myslí taková vada, o níž musel GUMEX vědět již v době předání zboží a zároveň o ní nevěděl ani ji nemohl předvídat zákazník. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.

 1. Tato ujednání týkající se reklamace zboží se přiměřeně užije i pro reklamaci díla dle smlouvy o dílo dle článku IV. těchto obchodních podmínek. 

 

 1. Rozdílnost odstínů barev nelze vzhledem k individuálnímu vnímání barev považovat za vadu. Toto neplatí v případě, že je u nabízeného produktu uvedena konkrétní barva dle vzorníku RAL.

XI. Opravy

 1. Opravou je rozuměn soubor úkonů, jimiž je opotřebovaný nebo poškozený výrobek zákazníka vrácen do použitelného stavu. Výrobkem určeným k opravě je opotřebovaný nebo poškozený výrobek, na který se již nevztahovala záruční lhůta nebo se jedná o výrobek zakoupený u jiného prodejce. 

 

 1. V případě, že si zákazník přeje na svém výrobku provést opravu či výměnu a poskytne k opravě své vlastní komponenty, bere na vědomí, že na tyto komponenty, jejich kvalitu či funkčnost neposkytne Gumex žádnou záruku. Reklamace nemůže být uplatněna ani v případě pozdějších skrytých vad.

 

 1. Nepodaří-li se provést opravu z technických nebo jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednavatel od smlouvy, bude výrobek uveden do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a Gumex si může nárokovat uhrazení nákladů spojených s touto činností.

 

 1. Gumex se v rámci opravy zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné komponenty na náklady zákazníka, nepožaduje-li zákazník vrácení vadných komponentů po provedené opravě.

 

 1. Zákazník bere na vědomí, že Gumex neručí za jakékoliv náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou výrobku, tj. například ušlý zisk.

 

 1. Zákazník před započetím úkonu opravy potvrzuje seznámení se s těmito podmínkami vlastnoručním podpisem předloženého prohlášení.

XII. Vrácení zakoupeného zboží

 1. Gumex umožňuje svým zákazníkům vrátit zakoupené zboží za podmínek uvedených dále. Vrácení zboží je poskytováno jako služba těm, kteří si ji dobrovolně přejí využít.

 

 1. Zboží k vrácení musí být nepoužité, kompletní a musí být ve stavu způsobilém dalšího prodeje.

 

 1. Vrácení zboží je možné do 30 pracovních dní od data zakoupení.

 

 1. V případě vrácení zboží si Gumex může účtovat poplatek až do výše 20 % prodejní ceny u katalogového zboží a až 50 % prodejní ceny u zboží upravovaného nebo vyráběného na míru.

 

 1. Gumex si vyhrazuje právo vrácení zboží zcela odmítnout.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Bližší specifikace jednotlivých výrobků a služeb je uvedena v tištěném a interaktivním katalogu společnosti GUMEX. Interaktivní katalog obsahuje standardní i některé další dodávané druhy zboží, rozšířené technické informace o výrobcích v porovnání s tištěnou verzí a umožňuje zákazníkovi vyhledávat výrobky dle objednacího kódu i zvolených parametrů a snadno ověřit aktuální cenu výrobku (internetové stránky jsou aktualizovány každý den).

 

 1. Technická podpora na webových stránkách prodávajícího obsahuje technické informace, které zákazníkům pomohou zvládnout jejich aplikace. Jsou zpřístupněny originální katalogové listy výrobků, atesty a návody k použití.

 

 1. Společnost GUMEX uvítá náměty a připomínky ke zboží, nabízeným službám a pracovníkům, které mohou zákazníci zasílat na zákaznickou linku.

 

 1. Tyto Obchodní podmínky ruší a v plném rozsahu nahrazují znění předchozích obchodních podmínek.

 

 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 26. února 2024.

 

 

Zde si můžete stáhnout pdf verzi obchodních podmínek.